جمعه3مرداد1393
 
اداره واگذاري اراضي آستان قدس رضوي مقدم شما بازديد كنندگان محترم را گرامي مي دارد
 


ورود كاربران
كد :

 
  سال : مرحله :     
  كروكي - نقشه نام و نام خانوادگي قيمت پيشنهادي قطعه
1      محمد كازراني 29,865,000 شمالغربي 3 بلوك 39 قطعه 2
2      امير هاتف فرد55,111,000 ‌شهرجديد_طرح ج بلوك 92 قطعه 57
3      مهدي كدكني 41,865,000 ‌شهرجديد_طرح ج بلوك 91 قطعه 15/1
4      حسين احمدي حسين آباد 23,150,000 جنب آپارتمانهاي مدرس بلوك 3 قطعه 2
5      فاطمه دين پناه 11,220,000 بلوك 9 قطعه 15
6      فرشته گردكاني 29,813,500 جنب آپارتمانهاي مدرس بلوك 1 قطعه 1