چهارشنبه3ارديبهشت1393
 
اولين مرحله واگذاري زمين در سال جديد با ارائه قطعات متنوع از روز يكشنبه مورخ 31/01/93 شروع شد
 


ورود كاربران
كد :

 
  سال : مرحله :     
  كروكي - نقشه نام و نام خانوادگي قيمت پيشنهادي قطعه
1      محمد رضا سلطانيان 30,020,000 بلوك قطعه 2069
2      صادق جلائيان شانديزي 21,212,000 جنب آپارتمانهاي مدرس بلوك 2 قطعه 5